Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Ο μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης:

Ὁ Παπισμός εἶναι ἀνατροπή θεμελιωδῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ γνησίου Χριστιανισμοῦ.  Οὐνία εἶναι Δούρειος ἵππος, σατανικόν μηχάνημα τοῦ παπισμοῦ, πρός ἐκπόρθησιν τῆς ψυχῆς τῶν ὀρθοδόξων... Οὐνία εἶναι ἕνα ἀπό τά ὅπλα πού χρησιμοποιοεῖ παπική προπαγάνδα διά νά ὑποτάξῃ τήν Ὀρθόδοξον ἘκκλησίανὉ πάπας εἶναι πηγή αἱρέσεων. Ἡμεῖς θά μείνωμεν ὀρθόδοξοι. Δέν θά προδώσωμεν τήν πίστιν μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου