Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Οι "αντιοικουμενιστές" :

«Ν διατρανωθε πρὸς τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἡγεσίες ὅτι σ περίπτωση ποὺ ἐξακολουθήσουν νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ ἐνισχύουν τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διαχριστιανικοῦ κα διαθρησκειακοῦ,  ἐπιβεβλημένος σωτήριος, κανονικὸς κα ἁγιοπατερικὸς δρόμος τῶν πιστῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, εἶναι  ἀκοινωνησία  διακοπ δηλαδ το μνημοσύνου τῶν ἐπισκόπων, ο ὁποῖοι καθίστανται συνυπεύθυνοι κα συγκοινωνο τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς πλάνης. Δὲν πρόκειται περὶ σχίσματος, ἀλλὰ περὶ θεαρέστου ὁμολογίας, ὅπως τὸ ἔπραξαν παλαιοὶ Πατέρες, ἀλλὰ κα στὶς ἡμέρες μας ὁμολογηταὶ ἐπίσκοποι, μεταξὺ τῶν ὁποίων  γεραρὸς καὶ σεβαστὸς μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, καὶ τ Ἅγιον Ὄρος…»


Ο αείμνηστος καθηγ. Ιωάννης Κορναράκης : 
Ο ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας,  σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων. 
Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ! 

2 σχόλια:

 1. Εάν κάποιος είναι βέβαιος πως κάποιος επίσκοπος είναι αιρετικός και εάν έχετε τη σύμφωνη γνώμη κανονικού πνευματικού πατέρα, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε κατά των αιρετικών φρονημάτων ή κηρυγμάτων αυτού, δημοσίως ή ιδιωτικώς. Ως έσχατο δε βήμα μπορείτε να παύσετε το μνημόσυνό του, παραμένοντας όμως εντός της Εκκλησίας.

  Αυτό έπραξε παλιότερα ο επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος, αλλά και οι αγιορείτικες μονές, για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, χωρίς να πήξουν ίδιον θυσιαστήριον, χωρίς να χωρίσουν τους πιστούς, χωρίς να αποκοπούν από την Εκκλησία και από την κοινωνία των επισκόπων που επέλεξαν να μην παύσουν το μνημόσυνο αυτού.

  Εάν ο κανόνας αυτός ήταν υποχρεωτικός, όπως έγραφε ο οικουμενιστής Θεοδώρητος Μαύρος, μπορείτε να είστε βέβαιος ότι όλες οι τοπικές Εκκλησίες και όλα τα Πατριαρχεία θα ήταν «αυτοαναθεματισμένα» ή «αιρετικά» ή, έστω, «τιμωρημένα», αφού σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους παρουσιάζονται αιρέσεις!

  http://stwmenkalws.blogspot.gr/search/label/%CE%A0.%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82?updated-max=2012-03-23T12:43:00-07:00&max-results=20&start=5&by-date=false

  Γράφει ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου:
  «…Οἱ γὰρ δι’ αἵρεσίν τινα παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτούς διαστέλλοντες, ἐκείνου δηλονότι τὴν αἵρεσιν δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ ἐκκλησίαις διδάσκοντος, οἱ τοιούτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, άλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γὰρ Ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδὲπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι».

  Ερμηνεία από τον άγιο Νικόδημο Αγιορείτη:
  «… Ἐάν δὲ οἱ ῥηθέντες πρόεδροι εἶναι αἱρετικοί, καὶ τὴν αἵρεσιν αὐτῶν κηρύττουσι παῤῥησίᾳ, καὶ διὰ τοῦτο χωρίζονται οἱ εἰς αὐτοὺς ὑποκείμενοι, καὶ πρὸ τοῦ νὰ γένῃ ἀκόμη συνοδικὴ κρίσις περὶ τῆς αἱρέσεως ταύτης, οἱ χωριζόμενοι αὐτοί, όχι μόνον διὰ τὸν χωρισμὸν δὲν καταδικάζονται, ἀλλὰ καὶ τιμῆς τῆς πρεπούσης, ὡς ὀρθόδοξοι, εἶναι ἄξιοι, ἐπειδή, ὄχι σχίσμα ἐπροξένησαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὸν χωρισμὸν αὐτόν, ἀλλὰ μᾶλλον ἠλευθέρωσαν τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸ σχίσμα καὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ψευδεπισκόπων αὐτῶν».

  Ο κανόνας αυτός επαινεί όσους διακόπτουν το μνημόσυνο, εμμένοντας στην Εκκλησία, αλλά ΔΕΝ επιπλήττει όσους δεν διακόπτουν το μνημόσυνο εμμένοντας στην Εκκλησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αδελφέ μου Μιχάλη, έχω την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνεσαι δογματικά τι είναι Εκκλησία!

  Τι να συζητήσω για το υποχρεωτικό ή μη του 15ου Κανόνα, όταν στην παρούσα ιστορική περίοδο που ζούμε οι Προκαθήμενοι των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, έχουν ανατρέψει τα πάντα υπηρετώντας τα σχέδια του Αντίχριστου!

  Επίσης, παραθέτεις το ιστολόγιο "Στώμεν καλώς" ενός αγνώστου δειλού που δεν έχει ελάχιστο χριστιανικό θάρρος να βάλει μια διεύθυνση επικοινωνίας!
  "πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ"...


  Νάσαι καλά.
  Εν Χριστώ,
  Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος
  Μόντρεαλ-Καναδά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή