Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καί αἱ καινοτομίαι τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε καί τοῦ Πουσάν

Ὁ ἅγιος Κυπριανός, τονίζει ἤδη τόν 3ον αἰῶνα, τήν ἑνότητα περί τόν Ἐπίσκοπον, περί τήν εὐχαριστίαν καί ἐν τῇ ὀρθοδοξίᾳ· γράφει ὁ ἅγιος Πατήρ: «Ὁ Θεός ἐστιν εἷς, καί ὁ Χριστός εἷς, καί μία ἡ Ἐκκλησία αὐτοῦ, καί ἡ πίστις μία, καί ἡ ποίμνη μία ἡνωμένη διά τῆς κόλλας τῆς ὁμοφωνίας εἰς τήν στερεάν ἑνότητα τοῦ Σώματος». Ἀλλ’  Ὀρθοδοξία διά τόν ἅγιον Κυπριανόν δένἀποτελεῖ Πίστιν ἀποφασιζομένην ἑκάστοτε κοινῇ συναινέσει ὑπό τῶνἘπισκόπωνἀλλά τήν ἀπ΄ ἀρχῆς παραδοθεῖσαν ὑπό τῶν ἈποστόλωντοιαύτηνΧάριν αὐτῆς  ἅγιος Κυπριανόςδέν ἐσεβάσθη τήν δικαιοδοσίαν  τήνἄποψιν τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Στεφάνουἀλλά συνίστα τήν ἀνυπακοήν πρόςαὐτόνδιότι  Στέφανος ἐνήργει κατά παράβασιν τῆς ἀποστολικῆς Πίστεως(Epistola LXXIV, Ad Pompeium contra Epistolam Stephani)  αὐστηράἐκκλησιολογική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ περί μή σωτηρίας ἐκτόςἘκκλησίας (“extra Ecclesiam nulla salus”) εἶναικατά τόν Καθηγητήν ΒλάσιονΦειδᾶν κατ΄ ἐξοχήν καί κατά παράδοσιν ὀρθόδοξοςἈντιθέτωςαὐγουστίνειος ἐκκλησιολογία ὁποία ἀποδέχεται στοιχεῖα ἐκκλησιαστικότητοςἐκτός τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποτελεῖ οὕτω τήν βάσιν τοῦ κειμένου τῆς Ραβένναςκαί τῶν τελευταίων κειμένων τοῦ Π.Σ.Ε. (Πόρτο Ἀλέγκρε καί Πουσάνσυνιστᾷκαινοτομίανκαί ὡς γνωστόνπᾶσα ἐπίμονος καί ἀμετανόητος δογματικήκαινοτομία ἀποτελεῖ διά τήν Ὀρθοδοξίαν αἵρεσιν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου