Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Από μίαν επιστολήν της Υμετ. Εξοχότητος επληροφορήθην, τι ποσόν εδαπάνησεν ο Ανδριανουπόλεως ίνα γίνη Πατριάρχης

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σελ. 78. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ).Ρέθυμνος, 23 Ιουνίου 1640. Ο ανεψιός του πρώην πατριάρχου Αθανασίου Πατελάρου Νεόφυτος Πατελάρος γράφει προς τον εν Κων/πόλει Βάϋλον Αλουϊζιον Κονταρίνι:

 «… ήκουσα ότι ο Σεβασμιώτατος θείος μου ευρίσκεται τώρα επί της έδρας της Θεσσαλονίκης, ήσυχος, υπό την προστασίαν της Υμετ. Εξοχότητος. Σας παρακαλώ να συστήσητε την υπεράσπισιν των συμφερόντων μας εις τον νεωστί εκλεγέντα Βάϋλον, Εξοχώτατον Τρεβιζάν… Από μίαν επιστολήν της Υμετ. Εξοχότητος επληροφορήθην, τι ποσόν εδαπάνησεν ο Ανδριανουπόλεως ίνα γίνη Πατριάρχης και τούτου ένεκα ο Σεβασμιώτατος θείος μου δεν κατώρθωσε να καταλάβη τον θρόνον. Μόνον ο Θεός θα διορθώση τα πάντα. Εγώ περιμένω εδώ τας διαταγάς του θείου μου…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου