Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ γιὰ τὴν ἀξιέπαινη ἀπείθεια

 σαφὴς ἐπισήμανση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Γαλάτας (Γαλ. 1, 8.9), καὶ μάλιστα δύοφορὲς μὲ ἐπίταση («ὡς προειρήκαμενκαὶ ἄρτι πάλιν λέγω») νὰ μὴ δεχθοῦν καμμία καινοτομίατοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματοςἀκόμη κι ἂν προέρχεται ἀπὸ ἄγγελον ἐξ οὐρανοῦ  ἀπὸ τοὺς ἰδίουςτούς Ἀποστόλουςφανερὰ καταργεῖ κάθε ἔννοια «Πρωτείου» τῶν μεμονωμένων προσώπωνἔναντι τῆς Παραδόσεως μέσα στὴν Ἐκκλησία (ἀφοῦ οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι δὲν μποροῦνὑστερογενῶς νὰ ἀλλάξουν τὸ Εὐαγγέλιόν τουςἐπειδὴ εἶναι «ἄνωθεν»), ἀλλὰ καὶ ἐπιπλέον ἀρκεῖἀπὸ μόνη της νὰ μᾶς καθοδηγήσει στὸ τί γίνεταιὅταν φαινόμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ κάνουμεὑπακοὴ ἐναντίον τῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίαςἀπομακρύνουμε ὅποιον ἀλλοιώνει τὸ ἀρχαῖοεὐαγγελικὸ κήρυγμα («ἀνάθεμα ἔστω»).

Σχετικῶς μὲ ἕνα ἄλλο χωρίοτὸ «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. 13, 17) σημειώνουμε ἐδῶκαὶ τὸ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτο·  αἰτιολογία τῆς ὑπακοῆς στοὺς «ἡγουμένους», δηλτοὺς προεστῶτες,εἶναι ὅτι αὐτοὶ «ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν»·  ὑπακοὴ δὲν εἶναι ἀπροϋπόθετηἌν,βάσει τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας διαπιστώνεται ὅτι αὐτοὶ ὀλιγωροῦνἀδιαφοροῦνγιὰ τὶςψυχὲς καὶ ἀμελοῦν γιὰ τοὺς πνευματικοὺς κινδύνους καὶ πρωτίστως τὴν αἵρεσητότε αἴρεται,καταργεῖται τὸ καθῆκον τῆς ὑπακοῆς σὲ αὐτούς.
Ὅπως ἔχει λεχθῆ σχετικῶς « Ἁγία Γραφὴ ἐν πρώτοις κάνει διάκριση μεταξὺ καλῶν καὶ κακῶνποιμένωνἀληθινῶν καὶ γνησίων ποιμένωνδιδασκάλωνπροφητῶν ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ καὶψευδοποιμένωνψευδοδιδασκάλων καὶ ψευδοπροφητῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη [...] οἱ πιστοὶ ἔχουνεὐθύνη γιὰ τὸ ἂν θὰ ἀκολουθήσουν τοὺς κακοὺς ποιμένες, [...]  ὑπακοὴ δὲν εἶναι ἀδιάκριτη, ἀλλὰ διακριτικὴ». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου