Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός την Ἱεράν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί την Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας

Σεβαστοί Πατέρες και ἅγιε Καθηγούµενε, εὐλογεῖτε. Εἴµαστε ἰδιαιτέρως σκανδαλισµένοι καὶ προβληµατισµένοι ἀπὸ τὴν ἐν γένει στάση σας στὰ θέµατα τῆς Πίστεως, τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἐνῷ τὸ Ἅγιον Ὄρος θεωρεῖται κάστρο, προπύργιο καὶ κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐντούτοις ὄχι µόνο σιωπᾶ, ἀλλὰ κρατᾶ ἀποστάσεις καὶ κάποτε ἀπειλεῖ τοὺς διαµαρτυροµένους στὶς ἐπιχειρούµενες νοθεῖες τῆς Πίστεως, ἀναπαυµένο κάτω ἀπὸ µία ἀντὶ-Ὀρθόδοξη καὶ ἀντὶ-Πατερικὴ ψευδοερµηνεία τῆς Ὑπακοῆς καὶ τῆς Ἑνότητας. Ξεχάσατε τοὺς  Ἁγίους ποὺ δίδαξαν «Κρείσσων γὰρ ἐµπαθοῦς ὁµονοίας, ἡ ὑπὲρ εὐσεβείας διάστασις». Ἐνῷ εἶστε διαχειριστὲς τῆς µοναστικῆς Ἁγιορειτικῆς Παραδόσεως, ἐντούτοις ἐµφανίζεστε στὸν κόσµο ὄχι µόνο κατώτεροι τῶν περιστάσεων, ἀλλὰ καὶ ὕποπτοι γιὰ τὸ τί καὶ ποιὸν ἐκπροσωπεῖτε. Ἁγιορεῖτες Πατέρες αὐτὴ τὴ στιγµὴ τὸ κινδυνευόµενο εἶναι ἡ Πίστη, ποὺ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴ «Λερναία Ὕδρα» τοῦ διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουµενισµοῦ, καὶ ἐσεῖς ἀναπαύεστε φυλάσσοντες τοὺς φίλους σας, τὰ ντουβάρια καὶ τοὺς τίτλους; ∆ὲν εἴδατε ἢ δὲν µάθατε πώς, ὁ κ. Βαρθολοµαῖος εὑρισκόµενος στὴ Φλωρεντία µέσα σ’ ἕνα Παπικὸ «ναό», προσκύνησε καὶ φίλησε ἕνα πράσινο πανὶ ποὺ βρισκόταν πάνω στὴν ὑποτιθέµενη ἁγία Τράπεζα. Τί συµβολίζει αὐτὸ τὸ πανὶ ἆραγε; Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος καὶ σωρεία Ἐπισκόπων, τούς ὁποίους ἐσεῖς τιµᾶτε, µνηµονεύετε καὶ προβάλλετε στοὺς πιστοὺς ὡς «Τύπον Χριστοῦ», ξεπέρασαν πολλὲς «κόκκινες γραµµὲς» ποὺ ἔθεσαν οἱ  Ἅγιοι Πατέρες καὶ συνεχίζουν ἀπτόητοι «Θεὸν µὴ φοβούµενοι καὶ ἀνθρώπους µὴ ἐντρεπόµενοι», νὰ διασύρουν καὶ νὰ ἐξευτελίζουν τὴν παναµώµητο νύµφη τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, µιᾶς καὶ δὲν συναντᾶ καµία σοβαρὴ καὶ σθεναρὴ ἀντίδραση ἐκ µέρους τῆς Ἁγιορειτικῆς Κοινότητας. «Ἀλλοίµονο σὲ ὅσους µολύνουν τὴν Ἁγία Πίστη µὲ αἱρέσεις ἢ συγκαταβαίνουν στοὺς αἱρετικοὺς» προειδοποιεῖ ὁ ἅγιος Ἐφραὶµ ὁ Σύρος. Καὶ «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει [τοῖς αἱρετικοῖς] ἀνάθεµα», ἐπιτάσσει ἡ Ζ´ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος. Ἀλήθεια δὲν σᾶς διακατέχει ντροπή; ∆ὲν ἐπαναστατεῖ ἡ Ὀρθόδοξή σας συνείδηση, ὅταν µαθαίνετε πώς, ἔγγαµοι κληρικοὶ διώκονται γιὰ θέµατα Πίστεως καὶ ἐσεῖς ἄγαµοι καὶ ἀκτήµονες καὶ ἀµέριµνοι νὰ χαϊδεύετε τοὺς διῶκτες ἀναπαυόµενοι; Λυπούµαστε βαθύτατα, σεβαστοὶ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας καὶ ἅγιε καθηγούµενε τῆς Μεγίστης Λαύρας, διότι µᾶς ἀπογοητεύετε ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια µ’ αὐτὴ τὴν σιωπή σας, ποὺ κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστοµο εἶναι «δαιµονικὴ εὐσέβεια». Τροφοδοτεῖτε τὴν λύπη καὶ ἀπογοήτευση τοῦ κόσµου γιὰ ἐσᾶς ἀκόµα περισσότερο, διότι ὅπως µαθαίνουµε ἀπὸ δηµοσιεύµατα στρέψατε τὸ θυµὸ καὶ τὰ βέλη σας ὄχι ἐναντίον -ὡς ὀφείλατε- ἐκείνων ποὺ θὰ ἔπρεπε (πατριαρχῶν, ἀρχιεπισκόπων κ.τ.λ.), ἀλλὰ ἐναντίον τοῦ ἀγωνιστοῦ Γέροντος Σάββα τοῦ Λαυριώτη. Ἐνοχληθήκατε, ἐπειδὴ ἔκανε αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ πράξετε ἐσεῖς. Σᾶς φαίνονται παράξενες καὶ ἐξοργιστικὲς οἱ ὁµολογιακὲς ἀντιδράσεις τῶν Μοναχῶν, γιατί ἔχετε ἀποξενωθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ τὴν διδασκαλία τους περὶ τὰ τῆς Πίστεως. Ὁ Γέρων Σάββας ἔπραξε τὸ αὐτονόητο. Ἐφήρµοσε τὴν ἐντολὴ καὶ παραγγελία τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου: «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου µὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Ὥστε ὅτε περὶ Πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἐγὼ τὶς εἰµί; Ἱερεύς; ἀλλ’ οὐδαµοῦ.  Ἄρχων; Καὶ οὐδ’ οὕτως. Στρατιώτης; Καὶ ποῦ; Γεωργός; Καὶ οὐ δ’αὐτὸ τοῦτο. Πένης; µόνον τὴν ἐφήµερον τροφὴν ποριζόµενος, οὐδείς µοι λόγος καὶ φροντὶς περὶ τοῦ προκειµένου. Οὐά, οἱ λίθοι κράξουσι, καὶ σὺ σιωπηλὸς καὶ ἄφροντις;» Καὶ ὁ Κύριός µας δὲν εἶχε πεῖ ἐκεῖνα τὰ περίφηµα στοὺς Φαρισαίους ὅτι, ἐὰν οἱ ἄνθρωποι σιωπήσουν καὶ δὲν ὁµολογήσουν τὴν ἀλήθεια, «οἱ λίθοι κεκράξονται»;  Ἔτσι καὶ ὁ Γέρων Σάββας ὡς προϊστάµενος καὶ ἁπλὸς στρατιώτης βγῆκε καὶ ὁµίλησε καὶ εἶπε τὴν ὠµὴ ἀλήθεια. Ποῦ εἶναι τὸ µεµπτό; Μήπως, ἐπειδὴ τὸν κατηγόρησε ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης γιὰ ἀντιεκκλησιαστικὴ συµπεριφορά, ἐσεῖς σπεύσατε νὰ τόν ἱκανοποιήσετε προσπαθώντας νὰ φιµώσετε τὸν Γέροντα Σάββα; Ἡ ἀντιεκκλησιαστικὴ συµπεριφορὰ τοῦ κ. Βαρθολοµαίου δὲν ἔχει οὔτε ἀρχὴ οὔτε τέλος, ὅσον ἀφορᾶ τὴν προδοσία τῆς Πίστεως ἐκ µέρους του. Καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος δὲν µᾶς συµβουλεύει, πὼς σὲ περιόδους αἱρέσεων καὶ προδοσίας τῆς Πίστεως, χρέος νὰ ἀγωνίζεται ἔχει ὄχι µόνον αὐτὸς ποὺ ὑπερέχει σὲ κάποιο βαθµὸ ἢ καὶ θέση ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ καὶ ὁ «ἔχων» θέση µαθητοῦ, ὀφείλει νὰ ὁµιλεῖ καὶ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας; Μαθαίνουµε, πὼς θέλετε νὰ ἐκφοβίσετε τὸν Γέροντα Σάββα (καὶ µέσῳ αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄλλους ἁγιορεῖτες), Σᾶς ὑπενθυµίζουµε εὐθαρσῶς ὅτι ἔχετε βαδίσει κατὰ τὸ ἥµισυ τὴν ὁδὸ τοῦ ἀνακριτῆ Τρωίλου, ὅταν ἀνέκρινε τὸν ἅγιο Μάξιµο τὸν Ὁµολογητή. Εὐχόµαστε νὰ µὴ βαδίσετε καὶ τὸ ἄλλο µισό. Ἁγιορεῖτες διοικητές, µὴ «κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», καὶ ἂν ἐσεῖς χάσατε τὸν δρόµο ἀφῆστε τοὺς ὑπολοίπους νὰ συνεχίσουν τὸν δρόµο ποὺ δίδαξε ὁ Κύριος καὶ ὑπέδειξαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι. Πληροφορηθήκαµε ἐπίσης, πὼς τὸν ἐπέπληξε καὶ ἡ ἱερὰ µονὴ του λέγοντας πώς, «δὲν πρέπει νὰ κατακρίνεται ὁ Πατριάρχης». Ἅγιε Καθηγούµενε, αὐτὴ ἡ δήλωσή σας εἶναι τελείως ἀντιπατερική. Ξένα πράγµατα µᾶς λέτε. Ὁ Γέροντας Σάββας δὲν ἔκρινε τὸν πατριάρχη, ἀλλὰ τὸν ἤλεγξε. Τὸ πρῶτο δὲν ἐπιτρέπεται, τὸ δεύτερο ἐπιβάλλεται γιὰ κάθε χριστιανό, γιατί γίνεται πρὸς διόρθωση καὶ ὄχι πρὸς διαπόµπευση. Γιὰ ψάξτε καὶ διαβάστε τί λέει ἐπ’αὐτοῦ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος! Τὸ «µὴ κρίνετε, ἵνα µὴ κριθῆτε» εἶναι γιὰ τὸν βίο, γιὰ τὴν πολιτεία καὶ γιὰ τὸ ἦθος τοῦ καθενὸς καὶ δὲν ἰσχύει γιὰ θέµατα ποὺ ἅπτονται τῆς ἀλήθειας τῆς Πίστεως. Τὰ ἴδια µᾶς ἀναφέρει καὶ ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἂν ὁ προεστός σου εἶναι σφαλερὸς εἰς τὴν πολιτείαν καὶ τὰ ἔργα του, µὴ περιεργάζεσαι. Ἂν ὅµως εἶναι σφαλερὸς κατὰ τὴν πίστιν, φεῦγε καὶ παραίτησέ τον, ὄχι µόνο ἂν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ κἄν ἄγγελος εἶναι ἀπὸ τὸν οὐρανόν». Στὸ ἴδιο µῆκος κύµατος καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος: «Τὸ νὰ ἐφησυχάζει κανεὶς, ὅταν τὸ κινδυνευόµενον εἶναι ἡ Πίστις, τοῦτο εἶναι ἴδιον τῆς ἀρνήσεως, τὸ δὲ νὰ ἐλέγχει εἶναι ὁµολογία εἰλικρινής». Ἅγιε Καθηγούµενε τῆς Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, ἐσεῖς δὲν ἐκφωνήσατε γιὰ λογαριασµὸ ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸν χαιρετισµὸ στὴ λαοσύναξη τῆς Ἀθήνας, στὴν ἐπικείµενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα; Ἐσεῖς δὲν διαβεβαιώσατε πὼς τὸ  Ἅγιον Ὄρος ἐµµένει στὴν πατροπαράδοτη Πίστη καὶ Θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ Ὁµολογητῶν καὶ χάριτι Χριστοῦ οὐδέποτε θὰ ἀναγνωρίσει τὸν Παπισµὸ ἐµµέσως ἢ ἀµέσως ὡς ἀληθῆ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Πῶς ἀνέχεσθε καὶ σκύβετε τὸ κεφάλι τώρα, στὴν προσπάθεια ποὺ κάνει ὁ κ. Βαρθολοµαῖος νὰ ἀποδεχθοῦµε ἀµέσως κι ὄχι ἐµµέσως τὸν Παπισµὸ ὡς Ἐκκλησία; Καὶ πῶς ἀπαιτεῖτε νὰ σᾶς ἀκολουθήσουν ἐν Ὑπακοῇ καὶ Ἀγάπῃ καὶ οἱ ἄλλοι ὑποτακτικοί σας στὴν Κόλαση; Μ’ αὐτὴ τὴ στάση σας δὲν κατατάσσεσθε σύµφωνα µὲ τὸν Μέγα Βασίλειο στοὺς ἀρνητὲς τῆς Πίστεως; Λοιπόν, ἐσεῖς ἅγιε Καθηγούµενε, καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότητα νὰ ζητήσετε συγγνώµη πρῶτα ἀπὸ τὴν Παν αγία γιὰ τὴν συµµετοχή σας στὴν διάδοση τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ στὴν ὑποστήριξή σας στὸν ἀρχηγὸ τῶν Οἰκουµενιστῶν κ. Βαρθολοµαῖο καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὸν λαὸ ποὺ ἔχετε κατασκανδαλίσει, µήπως ἔτσι προλάβετε τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸν γέροντα Σάββα, ποὺ προσπάθησε νὰ σᾶς ἀφυπνίσει, πρέπει νὰ τὸν συγχαρεῖτε καὶ νὰ τὸν ἀγκαλιάσετε κι ὄχι νὰ τὸν τιµωρήσετε καὶ νὰ πάρετε µέτρα ἐναντίον του. Σύγχυση καὶ σκανδαλισµὸς δηµιουργεῖται, ὅταν ἀκούγεται ἡ µνηµόνευση τοῦ κ. Βαρθολοµαίου. Αὐτὸ εἶναι «ἡλίου φαεινότερον». Τὸ ξέρετε πὼς ὑπάρχουν ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ, ποὺ κλείνουν τὰ αὐτιά τους, ὅταν µνηµονεύεται ὁ κ. Βαρθολοµαῖος; Κλείνοντας αὐτὴ τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολή, θὰ ἐπιθυµούσαµε νὰ ἀνακαλέσετε ὅσα τιµωρητικὰ ἐπιβάλατε στὸν γέροντα Σάββα, διαφορετικὰ θὰ θεωρήσουµε, πὼς δυστυχῶς κι ἐσεῖς συµπλέετε µὲ τὸν Οἰκουµενισµό, µὲ τὸν κ. Βαρθολοµαῖο, καὶ ἐν τέλει ἀσπασθήκατε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ. Θεὸς φυλάξοι!!

Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξων Πολιτῶν Ἠµαθίας – Πτολεµαΐδας


 Ἰάκωβος Καραβασιλείου Ἰωάννης Ρίζος Ἀραβέλλα Καραβασιλείου Ἀλέξανδρος Γουλτίδης κ.ἄ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου