Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ο Άγιος Μάρτυς Ανανίας

ΑΝΑΝΙΑΣ ο Άγιος Μάρτυς ήτο από την Αρβήλ πόλιν της Περσίας, συλληφθείς δε δια την εις Χριστόν πίστιν πολλά και ανυπόφορα βάσανα εδοκίμασεν ο μακάριος. Όταν δε έμελλε να παραδώση την ψυχήν του εις τον Θεόν, είπε τούτους τους λόγους· «Βλέπω κλίμακα, η οποία φθάνει έως εις τον ουρανόν, βλέπω δε και νέους τινάς άνδρας φωτοειδείς, οίτινες με προσκαλούσιν και λέγουσιν· Ελθέ μεθ΄ ημών, ελθέ και θέλομεν σε φέρει εντός πόλεως πλήρους φωτός και αρρήτου αγαλλιάσεως». Και ταύτα ειπών, παρέδωκε το πνεύμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου