Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και Ερημιτών ΙΩΑΝΝΟΥ, ΗΡΑΚΛΑΙΜΟΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΥ και ΘΕΟΦΙΛΟΥ.

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΑΙΜΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ και ΘΕΟΦΙΛΟΣ οι Άγιοι Πατέρες ημών κατήγοντο από την πόλιν την ονομαζομένην Οξύρρυγχον, ήτις ευρίσκεται εις την Κάτω Αίγυπτον, επί της δυτικής όχθης του ποταμού Νείλου, υιοί υπάρχοντες γονέων Χριστιανών. Καταγινόμενοι δε εις την ανάγνωσιν των θείων Γραφών, κατενύχθησαν και απαρνηθέντες τον κόσμον, επήγον εις την βαθυτέραν έρημον, εις την οποίαν ωδηγήθησαν υπό του Θεού. Ευρόντες δε εις αυτήν ένα Άγιον και υπέργηρον άνθρωπον, έμειναν μετ΄ αυτού επί ένα έτος, αφ΄ ου δε εκείνος εκοιμήθη διέμειναν ούτοι εκεί έτη εξήκοντα, ταλαιπωρούμενοι πάντοτε δια νηστείας και σκληραγωγίας, τρώγοντες μόνον οπωρικά και δις της εβδομάδος πίνοντες δια ποτόν μόνον ύδωρ. Καθ΄ όλας δε τας άλλας ημέρας της εβδομάδος εχωρίζοντο απ΄ αλλήλων και περιεπάτει έκαστος εις διάφορα όρη και σπήλαια, κατά μόνας τω Θεώ προσευχόμενοι· κατά δε το Σάββατον και την Κυριακήν συνηντώντο και προσφέροντες την δέουσαν ευχαριστίαν εις τον Θεόν, μετελάμβανον τα θεία Μυστήρια από Άγιον Άγγελον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου