Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ των ΜΑΓΩΝ

Τη αυτή ημέρα η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ των ΜΑΓΩΝ.                                                                         
Κατά τους χρόνους του Προφήτου Μωϋσέως εχρημάτισε μάντις τις, ονομαζόμενος Βαλαάμ, κατοικών εις την χώραν των Περσών, και εν ω εμαντεύετο και προέλεγε και άλλα πολλά, είπε και τούτο: «Θέλει ανατείλει εις Αστήρ από το γένος του Ιακώβ, και θέλει συντρίψει τους αρχηγούς του Μωάβ» (Αριθ. κδ: 17). Την προφητείαν λοιπόν ταύτην ενθυμούμενοι κατά διαδοχήν οι μάντεις και μάγοι της Περσίας, εδίδασκον αυτήν εις τους βασιλείς των Περσών· όθεν παρετήρουν πότε θα έβλεπον τοιούτον Αστέρα. Και λοιπόν βλέποντες αυτόν ως αστρονόμοι, ότι δεν έκαμε την κίνησίν του από ανατολών εις δυσμάς, καθώς οι άλλοι αστέρες, αλλά από άρκτου εις μεσημβρίαν (καθότι η Περσία μεν κείται προς βορράν, η δε Ιερουσαλήμ προς νότον), τούτον περιεργασθέντες, εγνώρισαν ότι αυτός δηλοί γέννησιν μεγάλου Βασιλέως, και ακολουθήσαντες τον Αστέρα ήλθον εις τα Ιεροσόλυμα λέγοντες· «Που είναι ο Βασιλεύς των Ιουδαίων ο οποίος εγεννήθη»; (Ματθ. β: 2). Ακούσας τούτο ο Ηρώδης εταράχθη, και συνάξας όλους τους αρχιερείς και γραμματείς των Ιουδαίων, ερωτά να μάθη, που λέγει η Γραφή ότι γεννάται ο Χριστός. Εκείνοι δε είπον εις αυτόν, ότι εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Έπειτα καλέσας κρυφίως τους Μάγους είπεν εις αυτούς: «Υπάγετε και εξετάσατε καλώς περί του παιδίου, και όταν το εύρητε, φανερώσατε και εις εμέ, όπως έλθω και εγώ να το προσκυνήσω» (Ματθ. β: 8). Τούτο δε το έλεγε δολίως, ίνα μάθη που ευρίσκεται και ακολούθως αποστείλη και φονεύση αυτό. Οι δε Μάγοι ευρόντες τον Χριστόν δια του Αστέρος, έπεσον και προσεκύνησαν Αυτόν. Ανοίξαντες τότε τους θησαυρούς των, προσέφεραν εις Αυτόν δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν· μετά δε την προσκύνησιν επανήλθον εις την χώραν των, χωρίς να υπάγωσιν εις τον Ηρώδην να τον ειδοποιήσωσι, καθώς Άγγελος Κυρίου φανείς κατ΄ όναρ τους παρήγγειλεν. Ιδών ο Ηρώδης, ότι ενεπαίχθη υπό των Μάγων, έστειλε τα στρατεύματά του και εφόνευσαν όλα τα βρέφη, όσα ήσαν εις Βηθλεέμ από δύο ετών και κατωτέρω. Δια τούτο απεστάλη Άγγελος εκ Θεού και είπεν εις τον Ιωσήφ· «Εγέρθητι, και πραλαβών το πιδίον και την Μητέρα αυτού, ύπαγε εις την Αίγυπτον» (Ματθ.β: 13). Ο δε Ιωσήφ εποίησε κατά την παραγγελίαν του Αγγέλου, καθώς ταύτα πάντα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εν κεφαλαίω δευτέρω. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου