Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Γνήσια Ορθοδοξη Φωνη

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Τη Ε΄ (5η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ ο Νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειούται.


Πολύευκτος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει κατά τας αρχάς του Ι΄ αιώνος· μικρός δε ων ευνουχίσθη υπό των γονέων του και διδαχθείς τα εγκύκλια γράμματα εκάρη Μοναχός, διαπρέψας δια την σεμνότητα του ήθους, την ακτημοσύνην και την μάθησίν του. τοιούτος ων ο μακάριος Πολύευκτος εψηφίσθη υπό του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρογεννήτου (912-959) και του ευσεβούς κλήρου Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Η χειροτονία του μακαρίου Πολυεύκτου εγένετο την γ’ (3ην) Απριλίου του έτους 956 υπό του Μητροπολίτου Καισαρείας Βασιλείου και άλλων τινών Επισκόπων, επειδή ο συνήθως τελών την χειροτονίαν του εκάστοτε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μητροπολίτης Ηρακλείας, ήτο δε τότε τοιούτος τις ονόματι Νικηφόρος, αμαρτήσας κατά του βασιλέως, ημποδίσθη παρ’ αυτού της ασκήσεως του προνομίου τούτου, του να χειροτονή δηλαδή τον Πατριάρχην.
Όθεν και κατηγορία ικανή προσήφθη, όχι μόνον κατ’ εκείνου ο οποίος διέταξε τούτο, κατά του βασιλέως δηλαδή, αλλά και κατά του Καισαρείας, όστις τον εχειροτόνησεν. Κατά το διάστημα της Πατριαρχείας του ο ιερός Πολύευκτος ηγωνίσθη ως άλλος Ιωάννης Χρυσόστομος κατά της πλεονεξίας των συγγενών του αποθανόντος βασιλέως Ρωμανού Α΄ του Λεκαπηνού (920-944), τούτου ένεκα και ερραδιουργείτο υπ’ αυτών εις τον βασιλέα Κωνσταντίνον Ζ΄ γαμβρόν του Ρωμανού Α΄ . Όθεν και ο Κωνσταντίνος ερεθισθείς κατά του Αγίου εσχεδίαζε την καταδίκην και καθαίρεσιν αυτού. Δεν επρόλαβεν όμως, διότι επήλθεν εις αυτόν ο θάνατος και ούτως ελυτρώθη ο Άγιος της μελετωμένης τιμωρίας. Κατά τας ημέρας της Πατριαρχείας του Αγίου εν έτει 957 ήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν και η βασίλισσα της Ρωσίας Όλγα, ήτις βαπτισθείσα εισήγαγε και εις την Ρωσίαν την πίστιν του Χριστού. Ούτω λοιπόν γενναίως αγωνιζόμενος ο μακάριος Πολύευκτος απήλθε προς Κύριον εν έτει 970, παρ’ ου και εστέφθη με τον άφθαρτον της δικαιοσύνης στέφανον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου